العربية český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC NEUTRALENE® SL 30 4-i-1 opløsningsmiddel med hurtig fordampning
Last update: 2022/09/28 10:02

 

MULTIFUNKTIONELT OPLØSNINGSMIDDEL

RENGØRINGSMIDDEL, DEKONTAMINERINGSMIDDEL

FORTYNDER, OPLØSNINGSMIDDEL

 

 

Analyserapport kan fås på anmodning 

21/026529 LC GC-FID DIN/EN 16995

  

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Klar væske

-

Farve

  Visuel

Farveløs

-

Lugt

  Lugt

Let, ikke vedvarende

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

916

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

 1,4010

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-95

°C

Vandopløselighed

  -

100

%

Kinematisk viskositet ved 25 °C

  DS/EN 3104

1,7

mm²/s

Syretal

  EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

0

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

<,0,01

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

0

%

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

11,5

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

> 150

-

Fordampningshastighed

 intern

9

minut

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Overslagsspænding

  IEC 156

nm

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a 

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

35

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

280

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

1,5

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

13,7

% (volumen)

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

  OECD 301 A

OECD 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Oktanol/vand fordelingskoefficient

ISO 8692

-0,49

Log.P

Svovlindhold

  GC-MS

%

Benzenindhold

  ASTM D6229

%

Samlet halogenindhold

  GC-MS

0

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

 

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

 

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

0

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

%

 

ANVENDELSE

Rengøringsmiddel som erstatning for ethylalkohol (ethanol) og isopropanol (IPA)

Klargøring af overflader før limning, imprægnering, trykning eller belægning

Fortynder til justering af malingers viskositet

Rengøringsmiddel til lak, blæk, opløsningsmiddelbaseret eller vandbaseret, ikke-tværbundet maling

Opløsningsmiddel til celluloseharpiks, plastisols, vegetabilsk harpiks, kolofonium

Kan bruges som frostvæske, rent frysepunkt -95 °C

Fordampningsbooster til almindelige opløsningsmidler

Til fjernelse af mærkater

 

BRUGSVEJLEDNING

NEUTRALÈNE SL 30 anvendes rent eller fortyndet med vand,

med en klud eller en børste,

i vandbeholder, ved neddypning, med eller uden omrøring,

ved lavtryksspuling,

udelukkende i ultralydsbeholder, hvis fortyndet med vand.

 

PRÆSENTATION

 

200 L tønde 

 

Opløsningsmiddel, fortynder, opløsende, dekontaminerende, NSF A1, MOSH/POSH/MOAH-fri, til alle sektorer. Intet sundhed- eller miljøpiktogram, NSF A1-godkendt, certificeret uden MOSH/POSH og MOAH. Hurtig fordampning på 9 minutter. Opløsningsmiddel til fødevarer. opløsningsmiddel uden MOSH. malingsfortynder. dekontaminerende opløsningsmiddel. opløsningsmiddel uden kulbrinter. umærket opløsningsmiddel. NSF opløsningsmiddel. NSF fortynder. opløsende NSF. dekontaminerende NSF

 

 

 

      20 L beholder

 

Opløsningsmiddel, fortynder, opløsende, dekontaminerende, NSF A1, MOSH/POSH/MOAH-fri, til alle sektorer. Intet sundhed- eller miljøpiktogram, NSF A1-godkendt, certificeret uden MOSH/POSH og MOAH. Hurtig fordampning på 9 minutter. Opløsningsmiddel til fødevarer. opløsningsmiddel uden MOSH. malingsfortynder. dekontaminerende opløsningsmiddel. opløsningsmiddel uden kulbrinter. umærket opløsningsmiddel. NSF opløsningsmiddel. NSF fortynder. opløsende NSF. dekontaminerende NSF

 

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE